AIR24.INFO

Dating nova bible kralicka online babe Love how

biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad


Genesis 1

/b/Gen/1

 • 1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
 • 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
 • 3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
 • 4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
 • 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
 • 6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“
 • 7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
 • 8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
 • 9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.
 • 10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
 • 11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.
 • 12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
 • 13Byl večer a bylo jitro, den třetí.
 • 14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
 • 15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.
 • 16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
 • 17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
 • 18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
 • 19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
 • 20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
 • 21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
 • 22A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“
 • 23Byl večer a bylo jitro, den pátý.
 • 24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.
 • 25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
 • 26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
 • 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
 • 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
 • 29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
 • 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.
 • 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=1