AIR24.INFO

Like damn, online dating zavierka uctovna professional blowjober

Čo je to mikro účtovná jednotka?

Kto sa môže stať mikro účtovnou jednotkou?

Mikro účtovnou jednotkou sa môže stať účtovná jednotka, ktorou je:

 • obchodná spoločnosť alebo družstvo,
 • podnikajúca fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva,
 • podnikajúca fyzická osoba dobrovoľne zapísaná v obchodnom registri účtujúca v sústave podvojného účtovníctva,
 • pozemkové spoločenstvo,

v prípade ak sa tak rozhodne a ak spĺňa podmienky určené zákonom.

 

Mikro účtovnou jednotkou nemôže byť účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS.

Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť za účtovné obdobie, v ktorom vznikla, že bude mikro účtovnou jednotkou.  Ak už účtovná jednotka existuje, tak musí najprv splniť podmienku o neprekročení dvoch z troch určených súm ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

 

Podmienky určené zákonom, z ktorých 2 musia byť splnené:

 1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 EUR, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 ZoÚ (brutto hodnota),
 2. čistý obrat nepresiahol 700 000 EUR, pričom čistým obratom sa rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

 

Ak účtovná jednotka splní 2 z týchto troch podmienok, stále sa môže rozhodnúť, či bude používať štatút mikro účtovnej jednotky alebo nie. Využitie tohto štatútu je na založené na dobrovoľnom rozhodnutí účtovnej jednotky, to zn., že mikro účtovnou jednotkou sa žiadna účtovná jednotka nemusí stať, je to možnosť, ktorú ponúka ZoÚ pre malé podnikateľské subjekty s cieľom znížiť administratívnu náročnosť. Ak sa rozhodne účtovná jednotka pre túto možnosť nemusí to oznámiť daňovému úradu.

 

Prvýkrát je možné štatút účtovnej jednotky uplatniť v účtovnom období začínajúcom v roku 2014.

Ukončenie uplatňovania štatútu mikro účtovnej jednotky je priamo zadefinované ZoÚ, účtovná jednotka má postupovať týmto spôsobom počas období, keď spĺňa tieto veľkostné podmienky.

 

Rozdiely pri vedení účtovníctva mikro účtovnou jednotkou sú zavedené v nasledujúcich oblastiach:

1.Neoceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou a nepoužívanie metódy vlastného imania

Mikro účtovná jednotka neoceňuje obstarané cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou, ale obstarávacou cenou. Rovnako ich nebude preceňovať na reálnu hodnotu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (§ 25 ods. 7 ZoÚ, § 14 ods 19, 20 Postupov účtovania).

Mikro účtovná jednotka neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou a metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Toto oslobodenie od oceňovania reálnou hodnotou sa netýka oceňovania majetku a záväzkov z dôvodu zániku účtovnej jednotky bez likvidácie (§ 27 ods. 11 ZoÚ).

 

2.Účtovanie derivátov

Mikro účtovná jednotka má osobitne upravený postup účtovania derivátov a spôsob úpravy účtovania pri derivátoch k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa stala mikro účtovnou jednotkou (§ 16 ods. 32 a 33 Postupov účtovania).

 

3.Nepoužívanie účtov mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov

Mikro účtovná jednotka účtuje škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin na účet 549 – Manká a škody (§ 72 ods. 2 Postupov účtovania).

 

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

Mikro účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky postupuje v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74. Ide o samostatné opatrenie pre mikro účtovné jednotky, podľa ktorého zostavia účtovnú závierku v zjednodušenej skrátenej podobe. Účtovná závierka pozostáva z týchto výkazov:

 • Súvaha Úč MÚJ 1-01,
 • Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01,
 • Poznámky Úč MÚJ 3-01, ktoré obsahujú len základné údaje pre používateľov účtovnej závierky.
 •  

Mikro účtovná jednotka vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky vykazuje len informácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia (§ 18 ods. 4 ZoÚ).

Vzory výkazov platné pre zostavenie účtovnej závierky sú zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013. Údaje z individuálnej účtovnej závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok v rozsahu údajov uvedených v tomto opatrení. Súvaha a Výkaz ziskov a strát môžu mať aj iné grafické usporiadanie ako sú uvedené v prílohe č. 1 pri dodržaní obsahového vymedzenia položiek individuálnej účtovnej závierky ustanoveného týmto opatrením. Prvú účtovnú závierku v skrátenej forme je možné zostaviť za účtovné obdobie, ktoré začína 1. Januára 2014.

 

http://www.consultare.sk/rs/53/mikro-uctovna-jednotka/